Dziś jest poniedziałek, 19.10.2020, imieniny Piotra, Pawła
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność administrowanej przez nią portalu: www.malanow.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu http://www.malanow.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest dostosowywana do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz przeprowadzonego testu znajdującego się na stronie:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=11922473-e37c-4df4-a82a-79ba29a5e746

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Nowicki, mail: redakcja@malanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63-2883322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest dostosowywany do udogodnień ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie znajduje się przy ul. Kaliskiej 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników czy schodów. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się biblioteka, sala dydaktyczna oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowane są biura oraz sala widowiskowa.

Budynek nie posiada windy, w przypadku niemożności dostania się na piętro z powodu niepełnosprawności lub potrzeb szczególnych, pomocą służą pracownicy CKiBP w Malanowie.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

Brak tłumacza języka migowego.