Dziś jest środa, 27.01.2021, imieniny Angeliki, Przybysława
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna » Aktualności » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://ckibp.malanow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyniki przeprowadzonego testu znajdują się na stronie:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=18bbfda9-f443-42bb-849d-431f87834c44

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia znajdującego się na stronie http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: dostepnosc@malanow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie znajduje się przy ul. Kaliskiej 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników czy schodów. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się biblioteka, sala dydaktyczna oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowane są biura oraz sala widowiskowa.

Budynek nie posiada windy, w przypadku niemożności dostania się na piętro z powodu niepełnosprawności lub potrzeb szczególnych, pomocą służą pracownicy CKiBP w Malanowie.

CKiBP nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Malanowie za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: kultura@malanow.pl

- e-puap: www.epuap.gov.pl

- przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: 63 288 33 22.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku


Pozostałe aktualności