Dziś jest środa, 04.08.2021, imieniny Dominika, Protazego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna » Aktualności » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://ckibp.malanow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyniki przeprowadzonego testu znajdują się na stronie:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9ee37b55-1c80-49d7-898b-ce9f443b7993

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia znajdującego się na stronie http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: dostepnosc@malanow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie ul. Kaliska 2

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony u Kaliskiej prowadzące do biblioteki i pomieszczeń biurowych oraz od strony parkingów prowadzące do sali widowiskowej.
 • Wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Do wejść można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników czy schodów.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze budynku znajduje się biblioteka, sala dydaktyczna oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne oraz sala widowiskowa.
 • Budynek posiada wąskie klatki schodowe łączącą piętra oraz kręte schody
 • Brak windy.
 • Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Malanowie za pośrednictwem:

          - poczty elektronicznej: kultura@malanow.pl

          - e-puap: www.epuap.gov.pl

          - przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: 63 288 33 22.

 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

Filia biblioteczna i lokal zespołu Jarzębinki Dziadowice 22

 • Do lokali prowadzi 1 wejście z barierą architektoniczną w postaci schodów.
 • Budynek oddalony od parkingu.
 • Budynek posiada oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

 Świetlica Wiejska Poroże 8

 • Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z niskim progiem.
 • Do wejścia można dojść bezpośrednio z parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników czy schodów.
 • Budynek nie posiada oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

 Świetlica Wiejska Czachulec Stary 22

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony drogi gminnej i dodatkowe od strony placu rekreacyjnego.
 • Wejścia posiadają bariery architektoniczne.
 • Przed budyniem brak oznaczonego parkingi i miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska Dziadowice Folwark 24

 • Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z niskim progiem.
 • Do wejścia można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników.
 • Budynek nie posiada oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

 Świetlica Wiejska Rachowa 11 c

 • Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z niskim progiem.
 • Do wejścia można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników.
 • Budynek nie posiada oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

 Świetlica Wiejska Celestynach 19

 • Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście.
 • Do wejścia można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników.
 • Budynek posiada oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • Brak tłumacza języka migowego.

Pozostałe aktualności